Privacyverklaring

Salon Cresta, gevestigd aan Piet Heinlaan 15, 9675 AZ Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.saloncresta.nl
Salon Cresta
Piet Heinlaan 15
9675 AZ Winschoten
0597 422097

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Cresta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Salon Cresta verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Cresta verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • BSN (burgerservicenummer)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salon Cresta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het declareren van uw nota bij de zorgverzekeraar
 • Telefonisch contact of via e-mail om een wijziging van een gemaakte afspraak door te kunnen geven
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Salon Cresta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Cresta) tussen zit. Salon Cresta gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
HWCMS ( website) 1kapper.nl ( online afsprakensysteem)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als wij dit verplicht zijn en zolang als nodig is voor het doel waarvoor we het gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salon Cresta deelt alleen gegevens met derden:

 • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  (zorgverzekeraars en haarwerkleveranciers)
 • - Als u toestemming heeft gegeven


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Cresta gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar karincb66@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Salon Cresta zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Salon Cresta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salon Cresta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karincb66@gmail.com

Salon Cresta verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewerkstelligen. Salon Cresta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.